Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Středověké hry / Medieval games:TAFL.cz - world of historical table games

Středověké hry / Medieval games


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Ringo"


F559194  F559195   F559196

Ringo je staroněmecká desková hra pro dva soupeře z 19. století. Hra představuje dobývání hradu či pevnosti, do které vede tajná chodba. Cílem je vzpurný hrad dobýt a minimalizovat vlastní ztráty - vojáci jsou příliš cenní a vždy bude další místo, kde bude jejich sil opět  zapotřebí.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 27 x 27 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.        

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Ringo is an Mediavel german board game for two players from the 19. century A.C. The game represents the castle/fortress siege with the secret passageway. The aim is to seize the castle while minimize your own losses - soldiers are too valuable and there will always be another place where their strenght and lives will be needed.

Game board is made of cow hide and the size is cca 27 x 27 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.----------------------------------------------------------------------------------------------

"Vrhcáby / Backgammon"


   F612119  F612120

Vrhcáby jsou hrou pro dva hráče a také jednou z nejstarších dochovaných her lidské historie. Její původ je starší než 5000 let. Byla hrána po celém známém civilizovaném světě s různými obměnami v pravidlech a vzhledu hrací desky. Ve Východořímské Byzanci byla hrána její varianta s názvem Tabula, ve Skandinávii ji hráli pod názvem Kvatrutafl. V Egyptě a u arabských kmenů byla známá její podoba jako Tric-Trac, Seš-Beš v Izraeli a Nard v Íránu. Pro svoji návykovost a hazard s ní spojený bývala také velmi často zakazována. Postupně se v průběhu středověku vyvinuly nám dnes známé Vrhcáby – v Anglii Backgammon.


Na hrací desce mohou být tyto citáty (= vždy dva na desce):

1. církevní

"IN HOC SIGNO VINCES" = "V jeho znamení zvítězíš"

"DEUS LO VOLT" = "Bůh to chce"

2. vojenský

"DIVIDE ET IMPERA" = "Rozděl a panuj"

"ALEA IACTA EST" = "Kostky jsou vrženy!"

3. ochranný / patriot

"PRAGA MATER URBIUM" = "Praha matka měst"

"HANNIBAL ANTE PORTAS" = " Hannibal před branami!"

4. láska / ženy

OMNIA VINCIT AMOR = "Nadevším vítězí láska!"

FEMINA DULCE MALUM = "Žena - sladké zlo"

5. hostina a hodování

"ERGO BIBAMUS" = "Nuže hodujme!"

"IN VINO VERITAS" = "Ve víně je pravda!"

- citáty jsou psány staroanglickým (ranně středověkým) písmem!


Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 19 x 33 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.
PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.czThe Backgammon is a game fort wo players and it is also one of the oldest games in human history. It is older than 5000 years. It was played around the all civilized world with differencies in rules and in gameboard appearance. It was played in ancient Byzantine Empire as Tabula, in Scandinavia as Kvatrutafl. It was played in Egypt and by Arabian tribes as Tric-trac, In Izrael as Seš-Beš and in Iran as Nard. It was often forbidden by authorities because of its gambling effects. It evolved into Backgammon in Middle Ages.


There can be these classic quotations in Latin (= two on game board):

1. religious

I"N HOC SIGNO VINCES" = "In His sighn You shall win"

"DEUS LO VOLT" = "God willst it!"

2. military

"DIVIDE ET IMPERA" = "Divide and rule"

"ALEA IACTA EST" = "The die is cast!"

3. protective / patriot

"PRAGA MATER URBIUM" = "Prague mother of cities"

"HANNIBAL ANTE PORTAS" = " Hannibal is in front of gates!"

4. love / women

"OMNIA VINCIT AMOR" = "Love conquers all!"

"FEMINA DULCE MALUM" = "Woman - sweet evil"

5. celebrating / feasting

"ERGO BIBAMUS" = "Lets feast!"

"IN VINO VERITAS" = "In wine - truth!"

- quotations are written in old english (early medieval) letters!


Game board is made of cow hide and the size is cca 19 x 33 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Mlýn" / "Nine men´s Morris"


 F612123 F612121 F612122


Hra Mlýn (známá také jako jako Merels, Mills, Merills, Nine man's Morris) je stará minimálně 4 tisíce let. Byla hrána již v době bronzové a velmi oblíbenou byla zvláště ve středověku. Její rozšíření bylo celosvětové – od Dálného a Středního Východu přes Egypt, Evropu, Pobaltí až na Britské ostrovy a Irsko. Hrací desky byly nalezeny přenosné (na cesty) i vyryté do stolů, lavic, lodních palubních prken, kamenných desek. Náčrty hry byly nalezeny také v dobových knihách a kronikách.

Nelze pominout ani duchovní a esoterické principy, které hra obsahuje. Čtvercové uspořádání odpovídá dělení světa na 4 světové strany a zároveň zosobňuje 4 živly. Středové pole lze chápat také jako „osu mundi“, bájný střed světa. Tři čtverce kolem „středu“ pak skrývají tyto významy:

  1. duch, duše a tělo

  2. nebe, země, peklo

  3. tři stavy středověké společnosti (trojí lid = moc světskou, duchovní a dělný lid)

Numerologicky pak hra zahrnuje primárně číslici 3 a 4 (viz výše), číslici 12 (= 3 x 4; počet měsíců v roce), hracích polí je 24 (= 12 x 2; počet hodin ve dni) a číslici 9 (= trojnásobná 3), 9 bojovníků/hracích kamenů pro každého hráče. V zásadě se jedná o malý model zahrnující principy starověkého a středověkého vnímání vesmíru a chápání světa.

Hra je svižná, rychlá a zábavná. Díky své velikosti je ideální i při cestování. Ve hře se uplatní jak vlastní důvtip a plánování, tak porozumění a cit pro chování protivníka.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 19 x 19 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Deska může být zdobena pohanskými nebo středověkými symboly = vyberte si :) Součástí hry jsou podrobná pravidla.
PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.czThe game known as Mills (also Nine men Morris or Merrels) is at least 4000 years old. It was played in Bronze Age an it became rather popular during Middle Ages. It was spread worldwide - In the Middle East, Egypt, Europe, Baltic region, British isles and Ireland. Gameboards were found either small for journeys or carved into tables, benches, ship boards and stones. There were found numerous sketches in medieval books and chronicles.

The games involves spiritual and ezoteric principles as well. Square layout represents four corners of the world and four basic elements. The central square can be understood as "mundi axis" world's centre. Three squares around it hide these meanings:

  1. spirit, soul, body
  2. heavens, earth, hell
  3. three levels of medieval society (secular power, church power, ordinary people)

The game shows mostly numbers 3 and 4 (see above); and 12 (3 x 4=12) in a numerology. There are 24 game squares (2 x 12 - number of hours in a day) and each player has 9 game stones (3 x 3 - holy trinity). In fact this game is a small model that includes Ancient and Medieval principles of universe and understanding the world.

The game is fast, swift and entertaining. It is perfect when traveling due to its size. The game requires both plannig and strategy and understanding and evaluating the opponent.


Game board is made of cow hide and the size is cca 19 x 19 cm. Game stones are made of spruce wood. The game board can have either pagan or medeival symbols = You choose :) The game includes detailed game rules.


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Ovčinec" / "Fox & Geese"


F612124  F612125  F612126


Ovčinec je hra z ranného středověku s kořeny zřejmě již v období prvních zemědělských a pasteveckých společností. Byla velmi oblíbena jak mezi dětmi tak dospělými. Rozšířena byla (a stále je) zejména v Evropě, ale hrána byla také na Blízkém a Dálném Východě a v Asii. Hra představovala obranu svěřeného stáda ovcí (případně hus, smečky psů atp.) před útokem vlků (případně lišek). Pro převážně zemědělskou a pasteveckou středověkou společnost se jednalo každodenní realitu života.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 19 x 19 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.       
PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

The fox and geese game is an Early Medieval game which originates probably from the first agricultural and shepherd sociates.  It was extremely favourite by children and adults as well. It hasbeen spread in Europe, Middle East, and Asia. The game represents the protection of your herd against wolves or foxes. It used to be a daily routine for mostly agricultural (and shepherd) Medieval societies.
Game board is made of cow hide and the size is cca 19 x 19 cm. Game stones are made of spruce wood. The game includes detailed game rules.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Další Středověké hry / Other Medieval games


Další hry, které byly hrány ve středověku, pocházejí z vikingského a keltského prostředí:
Other games, which were played during Middle Ages, come from viking and celtic areas:

Vikingské hry / Viking games

Keltské hry / Celtic games


Ve středověku byly hrány hry, které mají kořeny již ve starověku a které naleznete zde:
During Middle Ages were played games with Ancient era roots as well:

Starověké hry / Ancient games


V mnoha ohledech epocha středověku navazovala na odkaz Řecka a Říma - a ve stolních hrách tomu bylo zrovna tak:
The Middle Ages built on Greek and Roman era legacy - this applies in playing table games too:

Římské hry / Roman gamesnávštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11