Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Keltské hry / Celtic games:TAFL.cz - world of historical table games

Keltské hry / Celtic games


----------------------------------------------------------------------------------------------

Druidský Fidchell / Druidic Fidchell

F519756  F519758   F519757      

Tato nádherná hra vychází z druidského pojetí světa. Hrací deska samotná pak představuje také propracovaný kalendářní systém s hlubokými symbolickými a numerologickými významy.

Jako kalendářní systém: čtyři hlavní na sebe kolmé linie, které prochází všemi prstenci až ke středu kruhu, představují čtyři hlavní keltské svátky (Samain, Lughnasad, Beltain, Imbolc). Další čtyři linie, které spojují vždy vnější čtyři kruhové prstence, představují roční hranice (zimní a letní slunovraty, jarní a podzimní rovnodennosti).

Jako numerologický systém: každý kvadrant má celkem 27 hracích polí (tedy 3 x 3 x 3 =27...posvátná trojnásobná trojice). Každý hráč má na počátku 27 hracích kamenů. Číslo 27 po přičtení 1 (za středové pole)dá 28 (tedy 4 x 7 = 28...což je kombinace božské "7" a 4 stran světa).

Jako symbolický systém: čtyři kvadranty představují v menším měřítku Irsko a ve větším pak celý svět (4 irské provincie nebo 4 světové strany). Sedm soustředných kružnic představuje 7 sfér vědomí (od nejnižšího k nejvyššímu = božskému). Středové pole reprezentuje druidského adepta / krále moudrosti a jeho cestu za prozřením. Ve zdánlivém chaosu hry pak jeho záměr (= vůle) představuje řád, který vede k porozumění, duchovnímu vítězství a finálnímu uvědomění. Středové pole lze chápat také jako „osu mundi“, bájný střed světa, prastrom - analogii severského Yggdrasilu.

A něco navíc: vnější prstenec je rozdělen na 24 dílů - což dobře koresponduje se starším germánským 24 runovým futharkem.


Tato hra v sobě nádherně pojí převážně druidskou tradici, ale čerpá také z dalších kořenů světa keltů a také starých seveřanů.

S laskavým svolením jejího autora pana Nigela Sucklinga, který ji zrekonstruoval, mohu tuto hru vyrábět a na TAFL.cz nabízet k prodeji.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 31 x 31 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

This beautiful game has origin in a druidic way of understanding the world. Game board represents sophisticated calendar system with deep symbolic and numerologic meanings.

As a calendar system: four main lines vertical to each other, which go through all rings towards the center of the circle, represent four main celtic celebrations (Samain, Lughnasad, Beltain, Imbolc). Another four lines, which go through four outer rings, represent many year boundaries (winter and summer solstices, spring and autumn equinoxes).

As a numerologic system: each quadrant has 27 squares (which means 3 x 3 x 3 = 27 … sacred triple trinity). Each player has 27 game stones. Number 27 turns to 28 (which is 4 x 7 = 28 … which combines divine 7 and 4 corners of the world) after adding 1 (for center square).

As a symbolic system: four quadrants represent the Ireland in smaller scale or the whole world in larger scale (4 irish provinces or 4 world corners). Seven rings represent 7 mind spheres (from the lowest to the highest one = divine). The center square represents the druid adept / king of wisdom and his journey to the revelation. His intention (= his will) represents an order in the apparent chaos of the game, the order thus leads to understanding, divine victory and final consciousness. The center square can be understood as „axis mundi“, legendary center of the world, analogical to northern Yggdrasil tree.

And something more: the outer ring is divided into 24 parts – which quite fits with 24 elder / germanic futhark.

This game uses mostly druidic tradition in rather beautiful way, but it includes other sources from the world of celts and northern tribes as well.


I am allowed - with kind permission of its author Mr. Nigel Suckling, who recreated it - to make and sell this game at TAFL.cz


----------------------------------------------------------------------------------------------

Ard-ri

F500598     F500599

Ard-ri je starověká skotská desková hra pro dva soupeře. Její název znamená „vysoký král“. Hra má představovat vikingský nájezd - čtyři útočící vikingské drakkary proti skotskému králi a jeho družiníkům. Hra je menší cestovní variací Taflu.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 21 x 21 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz

Ard-ri is an ancient scottish board game for two players. The name of the game means „High King“. The game represents a viking raid –four atacking viking drakkars against scottish king with his defenders. The game is smaller travel variation of Tafl.

Game board is made of cow hide and the size is cca 21 x 21 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

Game belongs to game set no. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

                
----------------------------------------------------------------------------------------------

Brandubh

F519754    F519755

Brandubh (vyslovováno "brandů") je keltská desková hra pro dva soupeře, dochovaná z Irska a Walesu. Brandubh znamená v překladu "Černé vrány" či "Černí havrani". Hra je nejméně 1000 let stará a měla připravovat mladé šlechtice na obranu svých zájmů ve hře o trůny.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 21 x 21 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Brandubh (pronounced "brandoo") is an celtic board game for two players, which originates from Ireland and Wales. Its name means "black ravens" or "black crows". The game is at least 1000 years old and was intended to prepare young aristocrats to guard their interests in the game of thrones.

Game board is made of cow hide and the size is cca 21 x 21 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

     


----------------------------------------------------------------------------------------------

Fidchell- irský / Fidchell- irish

 F500602      F500603

Fidchell je starověká irská desková hra pro dva soupeře pocházející cca z 5 stol. n.l. Hra má představovat únik z obklíčení severských nájezdníků – nájezdníci obklíčili irského krále a jeho družiníky. Hra je menší cestovní variací Taflu.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 21 x 21 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Fidchell is an ancient irish board game for two players that comes from 5. century A.C. The game represents an escape from encirclemet of northern raiders – raiders surrounded the irish king with his defenders. The game is a smaller travel variation of Tafl.

Game board is made of cow hide and the size is cca 21 x 21 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

Game belongs to game set no. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)  


----------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddbwyll

F500604     F500605

Gwyddbwyll je starověká welšsko-irská desková hra pro dva soupeře pocházející z 5.stol n.l. Hra má kořeny v Taflu a Brandubhu a je jejich vynikající kombinací. Její název v překladu znamená „dřevěná moudrost“. Hra představuje přepadení – útočníci proti králi s jeho malou družinou.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 21 x 21 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále je vyrobena z jasanového dřeva a je ručně zdobena výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Gwyddbwyllis an ancient welsh-irish board game for two players that comes from 5. century A.C. The game has roots in Tafl and Brandubh game and itis a perfect combination of them. The name of the game means „Wooden Wisdom“. The game represents an ambush – atackers against the king with his few defenders.

Game board is made of cow hide and the size is cca 21 x 21 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone is made of ash wood and it is hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

Game belongs to game set no. 2 (= Ard-ri + Fidchell-irský + Gwyddbwyll + Halatafl)                          


----------------------------------------------------------------------------------------------

Tawl-bwrd

F519759   F519760

Tawl-Bwrd je starověká welšská desková hra pro dva soupeře. Její název znamená „Házecí Deska“ (throw-board). Hra má představovat vikingský nájezd - čtyři útočící vikingské drakkary proti králi a jeho družiníkům. Na rozdíl od Taflu se zde bojovníci učili počítat s vlivem osudu a náhody a jak je využít ve svůj prospěch, pohyb hracích kamenů zde totiž určuje hrací kostka.

Hrací deska je z hovězí kůže a má velikost cca 29 x 29 cm. Hrací kameny jsou vyrobeny ze smrkového dřeva, figurka krále a hrací kostka jsou vyrobeny z jasanového dřeva a jsou ručně zdobeny výpalem. Součástí hry jsou podrobná pravidla.

Hra je součástí herní sady č. 1 (= Hneftafl / Tafl  + Tawl-bwrd)

PŘESUNUTO NA NOVÉ STRÁNKY:
www.PAGANIA.cz


Tawl-Bwrd is an ancient welsh board game for two players. The name of the game means „Throw Board“. The game represents a viking raid – four atacking viking drakkars against the king with his defenders. Players learn to count with influence of random and to use it for their benefit - the movement of game stones depends on a dice – that is the main difference to Tafl.

Game board is made of cow hide and the size is cca 29 x 29 cm. Game stones are made of spruce wood, king stone and the dice are made of ash wood and they are hand decorated with fire burning. The game includes detailed game rules.

Game belongs to game set no. 1 (= Hneftafl / Tafl  + Tawl-bwrd )

       

----------------------------------------------------------------------------------------------


© www.TAFL.cz
návštěvníků stránky
celkem90 384
tento týden132
dnes11